Sole速尔跑步机官方网站

联系SOLE中国

中国营销中心

电话: +86 021-35321800
传真: +86 021-35321900
地址:Room 409, No. 350, Hengren Road, Yangpu District, Shanghai, China Email: sales@china-sole.com

技术服务中心

客服服务: 400-006-0059
customerservice@china-sole.com
Sole中国

国际分销商网络

Distributors Listing

酒店合作伙伴

欧汉尼酒店: 1-800-THE-OMNI
希尔顿酒店 1-800-445-8667
点击此处查看酒店服务热线
曼王朝酒店 1-800-KIMPTON
  • 免费配送
  • 中国SOLE唯一认证代理商
  • SOLE跑步机质量保证
  • SOLE跑步机完美跑步体验
  • 环境认证
  • 美国认证